[email protected]

QCVN 03:2012/BXD QUY CHU N K THU T QU C

QCVN 03:2012/BXD 2 CNG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM QCVN 03:2012/BXD QUY CHU N K THU T QU C GIA V NGUYÊN T C PHÂN LO I, PHÂN C P CÔNG TRÌNH DÂN D NG, CÔNG NGHI P VÀ H T NG K THU T Ô TH National Technical Regulation on Rules of Classifications and Grading of Civil and Industrial Buildings and Urban Infrastructures QCVN 06 :2010/BXD QUY CHUN K THUT QUC GIA QCVN 06 :2010/BXD 7 QUY CHUN K THUT QUC GIA V AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH Vietnam Building Code on Fire Safety of Buildings 1. QUY NH CHUNG 1.1. Phm vi iu chnh 1.1.1. Quy chun này quy nh các yêu cu chung v an toàn cháy cho các gian phòng, nhà và công

QCVN 08-MT:2015/BTNMT QUY CHUN K THUT

QCVN 08-MT:2015/BTNMT do T son tho quy chun k thu t qu c gia v ch t l ng n c biên son, sa i QCVN 08:2008/BTNMT; Tng cc Môi trng, V Khoa QCVN 28:2010/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C QCVN 28:2010/BTNMT 3 QUY CHU N K THU T QU C GIA V N C TH I Y T National Technical Regulation on Health Care Wastewater 1. QUY NH CHUNG 1.1. Ph m vi iu ch nh Quy chu n này quy nh giá tr t i a cho phép c a các thông s và QCVN 40:2011/BTNMT QUY CHU N K THU T QU C GIA V QCVN 40:2011/BTNMT do Ban so n th o quy chu n k thu t qu c gia v ch t l ng n c biên so n thay th QCVN 24:2009/BTNMT, T ng c c Môi tr ng, V Khoa h c và Công ngh , V Pháp ch trình duy t và c ban hành theo Thông t s 47/2011/TT-BTNMT ngày

QCVN 54:2020/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC

CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QCVN 54:2020/BTTTT QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B THU PHÁT VÔ TUYN S DNG K THUT IU CH TRI PH TRONG BNG TN 2,4 GHZ National technical regulation on wideband data transmission equipment operating in the 2,4 QCVN 66:2013/BGTVT QUY CHU N K THU T QU C QCVN 66:2013/BGTVT 5 QUY CHU N K THU T QU C GIA QCVN 66:2013/BGTVT Quy chu n k thu t qu c gia v tr m ki m tra t i tr ng xe National Technical Regulation on Highway Weigh Station 1. Quy nh chung 1.1 Ph m vi iu ch nh Quy chu n k thu t này quy nh các yêu c u c b n v k t c u h t ng và h th QUY CHU THU V THIT B TRUY NH N BNG TQCVN 65:2013/BTTTT 6 QUY CHUN K THUT QUC GIA V THIT B TRUY NHP VÔ TUYN BNG TN 5 GHz National technical regulation on radio access equipment operating in the 5 GHz band 1. QUY NH CHUNG 1.1. Phm vi iu chnh Quy chun k thut quc gia này áp dng cho các thit b truy nhp vô tuyn hot

Quy chu???n k??? thu???t Qu???c gia QCVN 06:2010/BXD v

Translate this pageXem, tra c???u v?? download Quy chu???n k??? thu???t Qu???c gia QCVN 06:2010/BXD v??? an to??n ch??y cho nh?? v?? c??ng tr??nh do B??? tr?????ng B??? X??y d???ng ban Quy chu???n k??? thu???t qu???c gia QCVN 01-170:2014 Translate this pageqcvn 01 - 170 :2014/bnnptnt. quy chu???n k??? thu???t qu???c gia v??? kh???o nghi???m tr??n ?????ng ru???ng hi???u l???c ph??ng tr??? d??i ?????c l?? THÔNG T Ban hành Quy chu n k thu t Qu c gia v an Ban hành Quy chun k thut Quc gia v an toàn ng ng d n khí t c nh b ng kim lo i C n c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 21 tháng 7 n m 2006;

THÔNG T Ban hành Quy chu n k thu t qu c gia v ch t h tr

quy nh chc nng, nhim v, quyn hn và c cu t chc ca B Y t; Theo ngh c a C c tr ng C c An toàn th c ph m; B tr ng B Y t ban hành Thông t ban hành Quy chu n k thu t qu c giaQCVN 04 - 05 :2012/BNNPTNT QUY CHU THU QCVN 04 - 05 :2012/BNNPTNT 5 Quy chun k thut quc gia Công trình thy li - Các quy nh ch yu v thit k National technical regulation on hydraulic structures - The basic stipulation for design 1. Phm vi áp dng 1.1.